Sosyolog Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Sosyolog Nedir?

Sosyoloji, toplumun insanları nasıl etkilediğinin ve insanların toplumu nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Sözlük, sosyolojiyi “toplum ve sosyal etkileşimin sistematik çalışması” olarak tanımlar. “Sosyoloji” kelimesi, Latince sosyus (refakatçi) kelimesinden ve bir araya getirildiğinde “arkadaşlık hakkında mantıklı konuşma” anlamına gelen Yunanca logolardan (konuşma veya sebep) gelir.

Sosyologlar, toplumu ve sosyal davranışı incelemek için çeşitli yöntemler kullanırlar. İnsanların geliştirdiği grupları, kültürleri, kuruluşları, sosyal kurumları ve süreçleri inceler ve bunları gerçek dünyaya uygularlar. Çoğu sosyolog araştırma kuruluşlarında, kolejlerde ve üniversitelerde, bölgesel ve hükümette ve danışmanlık hizmeti firmalarında çalışır. Eğitimciler, kanun koyucular, yöneticiler ve sosyal hizmet uzmanları, sosyal sorunları çözmek ve kamu politikasını formüle etmek için sosyolojik araştırmayı kullanır.

Sosyolog Ne Yapar?

Sosyolog D. Smith sosyal’i “bireylerin faaliyetlerinin devam eden bir araya getirilmesi ve koordine edilmesi” olarak tanımlamaktadır. Sadece iki kişi dahil olsa bile, “faaliyetlerin devam eden bir araya getirilmesini ve koordine edilmesini” gerektiren bir sosyal etkileşim vardır. Sosyoloji, muazzam miktarda konuyu incelemek ve bu çalışmaları gerçek dünyaya uygulamak için birçok farklı yöntem kullanır. Sosyologlar, yüz yüze etkileşimleri, grup etkileşimlerini inceleyerek ve hatta tüm uygarlıklara sahip olan ve hala da etkileyen büyük ölçekli tarihi olayları inceleyerek toplumu bir bütün olarak öğrenirler.

Sosyologlar, insanların sosyal yaşamlarını, faaliyetlerini, davranışlarını, etkileşimlerini, süreçlerini ve organizasyonlarını daha geniş sosyal, politik ve ekonomik güçler bağlamında inceler. Sosyal etkilerin farklı bireyleri ve grupları nasıl etkilediğini ve organizasyonların ve kurumların insanların hayatlarını nasıl etkilediğini incelerler. Ayrıca bu grupların ve etkileşimlerin kökenini ve büyümesini de izlerler.

Bir toplum, belirli bir alanda yaşayan, birbirleriyle etkileşime giren ve belirli bir yaşam tarzını (veya kültürü) paylaşan bir grup insan olarak düşünülebilir. Bir kültür veya bir grup insanın alışılagelmiş olarak bir şeyler yapma şekli, paylaşılan ve alışılmış uygulamaları, değerleri ve inançları içerebilir.

Yaşadığınız yere bağlı olarak toplumlar çok farklı olabilir. Örneğin bir çiftin bir spor maçına yüzlerce veya binlerce başka insanla birlikte katıldığını varsayalım. Sadece kalabalığın içinde birbirlerini tanıyabilirler. Bununla birlikte yanlarında tezahürat ve yuhalama yaparken, orada bulunan diğer pek çok kişiyle bir yoldaşlık ve bağlantı hissi yaşayabilirler. Spor etkinliğinden ayrılırken nasıl davranacaklarını bilirler. Birinin geçmesi gerektiğinde yoldan çekilirler ve geçmeleri gerekiyorsa ‘afedersiniz’ derler.

Ancak aynı çift yabancı bir ülkede ve kalabalık bir spor arenasında olsaydı, çok farklı bir deneyim olabilirdi. Belki de o yabancı ülkedeki (veya toplumdaki) norm, çok gösterici ve tutkulu olmaktır. Belki de memleket ekibinin kaybetmesi öfke, kavga ve hatta bazı isyanlarla sonuçlanır. Çift büyük olasılıkla ne olduğunu ve neden olduğunu anlamakta güçlük çekecek ve kendini kalabalığın bir parçası veya hatta orada olmak için güvenli hissetmeyecek. Bu durumda ne yapacaklarını veya nasıl davranacaklarını bilemeyecekler.

Kalabalığın benzer iki olaya tepkisi çok farklı olabilir. Çünkü her insan grubunun kendi toplumu veya kültürü ve birbirleriyle kendi etkileşim yolları vardır. Daha da karmaşık hale getirmek için, bir grup insanın içinde olmanın basit gerçeği insanların davranışlarını değiştirebilir. Bu da aynı gruptaki insanların aynı durumda olsa bile farklı davranışlar sergileyebileceği anlamına gelir.

En Popüler:  Yer Bilimci Nedir? Nasıl Olunur?

İnsanlar neden farklı sosyal ortam türlerinde farklı hissediyor ve davranıyor? Neden tek bir gruptaki insanlar aynı durumda farklı davranışlar sergiliyor? Neden çok benzer şekilde davranan insanlar, aynı davranışı gösteren diğer insanlarla bağlantılı hissetmiyorlar? Dostluk veya birliktelik deneyimi nasıl kelimelere dökülebilir veya açıklanabilir? Bunlar, sosyologların toplumun tüm yönlerini ve düzeylerini incelerken sordukları pek çok sorudan sadece birkaçı. Sosyoloji çok geniş bir konudur.

 • Sosyologlar çok çeşitli sosyal konularda uzmanlaşabilirler:
  Sağlık
  Evlilik
  Cinsellik
  Grup Etkileşimi
  Suç
  Eğitim
  İş Rolleri
  Irk ve Etnik İlişkiler
  Aileler
  Nüfus
  Cinsiyet rolleri
  Sapkınlık
  Kamu politikası
  Tutum Gelişimi
  Yoksulluk
  Yaşlanma
  Sosyal eşitsizlik

Sosyologların bazı ortak görev ve sorumlulukları:

Sosyal konularla ilgili teorileri test etmek için araştırma projeleri tasarlayın
Anketler, gözlemler, röportajlar ve diğer kaynaklar aracılığıyla veri toplayın
Verileri analiz edin ve bunlardan sonuçlar çıkarın
Araştırma bulgularını detaylandıran raporlar, makaleler veya sunumlar hazırlayın
Diğer sosyologlar veya sosyal bilimcilerle işbirliği yapın
Araştırma bulguları ve sosyolojik konularda müşterilere, politika yapıcılara veya diğer gruplara danışın ve tavsiyelerde bulunun

 • Sosyologlar, toplumu dört ayrı alana ayırarak analiz eder:
  Mikro-Sosyoloji
  Makro-Sosyoloji
  Mezo-Sosyoloji
  Küresel-Sosyoloji
  Mikro-Sosyoloji

Mikro sosyoloji, kadınların görevi, ailenin doğası ve göç gibi küçük ölçekte insan sosyal etkileşimlerini incelemeye odaklanır. Bireylere ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerine bakar ve öncelikle bireylerin veya küçük grupların yüz yüze nasıl etkileşimde bulunduğuyla ilgilidir. Mikro düzeydeki çalışmalar, bireysel düşünceyi, eylemi ve etkileşimi inceler.

Mikro sosyologlar, daha küçük insan gruplarının yaşamlarını araştıran daha odaklı sorular sorma eğilimindedir. Bire bir görüşmeler, etnografik gözlem ve odak grupları daha çok mikro sosyolojik araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışma yöntemleri, tarihsel eğilimler ve insanların günlük yaşamlarını deneyimleme biçimleri arasında bağlantı kurmaya yardımcı olabilir. Bazı mikro sosyologlar, çalıştıkları topluluklara kendilerini eklemeyi ve katılımcılarının yaşamlarının bir parçası olmayı seçerler. İnceledikleri insanlar arasında yaşamak, mikro sosyologların katılımcıların nasıl yaşadıklarını, nasıl etkileşimde bulunduklarını, nasıl iletişim kurduklarını ve sosyal sistemlerin içlerinde yaşayan insanların yaşamlarını ve deneyimlerini nasıl etkilediğini görmelerini sağlar.

Makro-Sosyoloji

Makro-sosyolojiye ilgi, sosyoloji disiplininin kendisi kadar eskidir. Makro-sosyoloji, insan sosyal etkileşimlerini ve sosyal fenomenleri geniş ölçekte incelemeye odaklanır. Sosyal yapı, hem büyük insan gruplarında hem de etkileşimlerinde bulunur. Makro düzeydeki çalışmalar, insanları politik, sosyal veya dini gruplara ve kuruluşlara, etnik popülasyonlara ve topluluklara ayırmanın yanı sıra organize eden sosyal yapıları ve etkileri hedef alır. Sosyal sınıf, sosyal sınıf ve ekonomi arasındaki ilişkiler gibi sosyal yapının bir örneğidir. Bu yüzden sosyal sınıf çalışması ve ekonomi çalışması makro-sosyoloji örnekleridir.

En üst düzeyde, makro-sosyoloji tüm insan toplumunu ve tarihini kapsayabilir. Savaş, Üçüncü Dünya uluslarının çilesi, yoksulluk ve çevre gibi çok çeşitli toplumsal meseleleri ele alabilir. Ayrıca medeniyetlerin yükselişi ve düşüşü, modern ulus-devletlerin kökenleri ve evrimleri, sosyal devrimler ve sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişimlerin kökenlerine odaklanabilir.

Mezo-Sosyoloji

Mezo-sosyoloji, gelir, yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, kuruluşlar ve coğrafi topluluklar gibi orta düzey (mezo) sosyal yapının incelenmesidir. Bu sosyoloji alanı, ekonomi gibi büyük ölçekli makro güçlere odaklanmak ile aile dinamikleri gibi günlük mikro insan sosyal etkileşimleri arasında yer alır. Genel olarak, bir topluluk veya bir kuruluş gibi mikro ve makro düzeyler arasında kalan bir popülasyon boyutunu içerir. Örneğin orta düzey sosyal kontrol alanları hapishaneler, akıl hastaneleri ve rehabilitasyon merkezleri gibi orta düzey kuruluşları içerir. Topluluklar ayrıca polis kuvvetleri gibi sosyal kontrol araçlarıdır.

En Popüler:  CRM Uzmanı Nedir? Nasıl Olunur?

Küresel-Sosyoloji

Küresel sosyoloji, toplumun ekonomik, kültürel, sosyal ve politik alanlarındaki değişikliklere odaklanır. Bu alanların uluslar, bölgeler, topluluklar ve hatta izole yerler arasında birleşmesine bakıyor. Küreselleşme, kapitalizmi dünyanın her yerinden küresel olarak birleşik tek bir ekonomik sisteme dahil etmek için genişletmek anlamına gelir.

Kültürel olarak, küresel sosyologlar fikirlerin, değerlerin, normların, davranışların ve yaşam biçimlerinin küresel bir birleşiminden bahseder. Politik olarak, politikaları ve kuralları ulusların da izlemesi beklenen küresel ölçekte bir hükümetin gelişimine bakıyorlar. Küreselleşmenin bu temel özellikleri, teknolojik ilerleme, iletişim teknolojilerinin küresel birleşmesi ve medyanın küresel dağıtımı ile desteklenmektedir.

Sosyolog Nasıl Olunur?

Sosyologların farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları anlamına gelir. Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları aynı zamanda sanatsal yani; yaratıcı, sezgisel, hassas, açık ve ifade edici.

Bu meslek sana göre mi? Sosyoloğun en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Sosyoloğun Çalışma Yeri ve Şartları Nasıl?

Sosyoloji, refah, eğitim, sosyal araştırma ve hükümet gibi alanlarda geniş bir kariyer seçeneği açar. İşveren örnekleri şunlardır: hukuk firmaları, medya şirketleri, sosyal ve pazar araştırma kuruluşları, pazarlama ve halkla ilişkiler firmaları, okullar, kolejler ve üniversiteler ve yardım kuruluşları.

Sosyoloji geçmişi olan birçok insan profesör ve öğretmen olur. Diğerleri genellikle sosyolog mesleği dışındaki ilgili işlerde rehberlik danışmanı, insan kaynakları temsilcisi, avukat, yönetim danışmanı, istatistikçi, pazar araştırması analisti, politika analisti, medya planlayıcısı, halkla ilişkiler uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, demograf veya anket araştırmacısı olarak iş bulur.

Sosyologlar genel olarak bir masa başında çalışır, raporları araştırır ve yazarlar. Bazen meslektaşları ile görüşmek, görüşmeler veya gözlemler yoluyla saha araştırması yapmak veya araştırma sonuçlarını sunmak için ofis dışında çalışabilirler. Çoğu sosyolog, normal iş saatlerinde tam zamanlı çalışır.

Sıkça Sorulan Sorular

Siyaset Bilimci ile Sosyolog arasındaki fark nedir?

Siyaset bilimi ve sosyoloji çok yakından ilişkilidir. Bununla birlikte iki disiplin arasında önemli farklılıklar vardır.

Politika Bilimi

Bir devlet ve hükümet bilimidir
Yalnızca politik olarak örgütlenmiş toplumları inceler
Dar bir alanı var
İnsanları politik bir hayvan olarak inceliyor
Yalnızca karakter olarak siyasi olan insan ilişkilerine odaklanır
Politik bir yaklaşımı var
Kendi çalışma yöntemlerine sahiptir: tarihsel yöntem; felsefi yöntem; karşılaştırmalı ve istatistiksel yöntemler
Nispeten, daha eski bir bilimdir

Siyaset bilimi, siyaset teorisi ve hükümet idaresine odaklanır. Siyaset bilimciler, politikaların ve yasaların hükümeti, işletmeyi ve vatandaşları nasıl etkilediğini anlamaya çalışır. Geçmişe bakarlar ve aynı zamanda eğilimleri tahmin etmek için güncel olayları takip ederler. Siyaset bilimi, hükümet kurumlarının, resmi yasaların, siyasi süreçlerin ve siyasi meselelerin incelenmesini içerir ve ayrıca kamuoyunu, siyasi partileri ve ekonomiyi inceler.

Sosyoloji

Bir toplum bilimidir
Örgütlü ve örgütsüz her tür toplumu inceler
Daha geniş bir kapsamı var
İnsanı temelde sosyal bir hayvan olarak inceler
Her türlü formu ve sosyal ilişkileri genel bir şekilde inceleyen genel bir sosyal bilimdir.
Sosyolojik bir yaklaşıma sahiptir
Araştırmasında bilimsel yöntemin yanı sıra kendi yöntemlerini de takip eder.
İki asırdan daha eski, nispeten genç bir bilim

Sosyoloji, toplumun tüm yönlerinin incelenmesidir. Sosyologlar, hükümet dahil sosyal kurumlar arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanırlar. Grup davranışı sosyologlar için çok önemli olduğundan, çalışmaları toplumların politik…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu